شرکت ABB جدیدترین محصول خود در زمینه کلیدهای مورد استفاده در تابلوهای کمپکت را به بازار معرفی نموده است. کلید چند منظوره HySec ترکیبی از دژنگتور و سکسیونر جداساز بوده و مورد استفاده اصلی آن در تابلوهای کمپکت است. در صورت استفاده از کلید HySec در سلول های دژنگتوری، به استفاده از دو کلید مجزا (یک عدد دژنگتور و یک عدد سکسیونر جداساز) نیاز نبوده و عرض سلول نیز از 750mm به 500mm کاهش می یابد. اطلاعات بیشتر